GroentenFruit Huis neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt GroentenFruit Huis altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van de website gezondeboodschappen.nl (de “Website”). We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie is GroentenFruit Huis?
GroentenFruit Huis is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, kantoorhoudende te Zoetermeer, aan de Louis Pasteurlaan 6, KvK nummer 40411250.

Welke informatie verzamelt en verwerkt GroentenFruit Huis?
Automatisch gegenereerde informatie
Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft GroentenFruit Huis bepaalde informatie nodig. GroentenFruit Huis verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van GroentenFruit Huis. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Indien GroentenFruit Huis deze informatie door middel van cookies verzamelt, is in het cookie statement te lezen om welke cookies het gaat. Lees hier het cookie statement van GroentenFruit Huis.

Voor welke doeleinden gebruikt GroentenFruit Huis informatie over u? 
•Om uw gebruik van de Website mogelijk te maken;
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
• Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
• Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

GroentenFruit Huis gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal GroentenFruit Huis uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

GroentenFruit Huis kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan GroentenFruit Huis uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. GroentenFruit Huis heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van GroentenFruit Huis heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. GroentenFruit Huis accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Op welke wijze beschermt GroentenFruit Huis uw persoonlijke informatie?
GroentenFruit Huis zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan gezondeboodschappen@gmail.com.

Gezonde Boodschappen
Over ons 
De gezonde boodschap 
Toolbox